rolvsrud-arena

Informasjon fra megler hus 1

Sist oppdatert: Lillestrøm, 01.07.2022

HOVEDOPPDRAGSNUMMER 

24-20-9038 

SELGER/UTBYGGER 

Rolvsrud Idrettspark AS
Org.nr. 991042032 

MEGLER 

NERO Eiendomsmegling AS
Org.nr. 985 403 368
PrivatMegleren Nyeboliger Romerike
Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm 

Ansvarlig megler 

Steinar Gundersen
Tlf: 905 59 643
Steinar.gundersen@privatmegleren.no 

BEBYGGELSEN 

Det er planlagt totalt ca. 289 leiligheter fordelt på 5 bygg, og felles kjeller- og sokkeletasje for parkering. Prosjektet Rolvsrud Arena vil bli organisert som et eller flere seksjonssameier. Deler av prosjektet vil også bli organisert som borettslag.

AREALER 

Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940). NTA er arealet mellom innside vegger for omsluttende bygningsdel (Takstbransjens retningslinjer). 

P-rom areal er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom (Veileder NS3940). Vi har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA. Dette gjelder ikke sjakter i forbindelse med bod. 

Definisjoner og beregninger er basert på:
- NS3940: 2012
- Veileder til NS3940; "bruk av arealbetegnelser ved omsetning av bolig" fra 2012 

TOMT/MATRIKKELNUMMER 

Nåværende tomtebetegnelse på hele området er Gnr. 102 Bnr. 3 og 399 i Lørenskog kommune. Endelig gnr/bnr er ikke fastsatt. Eiendommen skal fradeles/sammenslås på et senere tidspunkt. Sameiets/Borettslagets tomt skal opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Eiendommen vil få eiet tomt. Tomtenes areal er ennå ikke fastsatt. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. 

VEI/VANN/AVLØP 

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 

REGULERINGSFORHOLD 

Reguleringsplan er godkjent 19.06.2019. 

RAMMETILLATELSE 

Rammetillatelse for hus 1 er godkjent 02.07.2021. 

TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER 

Heftelser/servitutter:
Det er lovbestemt panterett til sameiet. Ingen panteheftelser følger eiendommen ved salg. Eiendommen er under sammenføyning/ fradeling, og det er ennå ikke avklart hvilke heftelser/ servitutter som vil følge det nye bruksnummer. 

Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser/ servitutter som kan følge eiendommen: 1870/13-1/8 UTSKIFTING
12.11.1870 

1916/105-1/8 BESTEMMELSE OM VEG
02.06.1916 

RETTIGHETSHAVER:Knr:3029 Gnr:102 Bnr:9
Bestemmelse om vannrett
1922/234-1/8SKJØNN
05.07.1922 

Elektriske kraftlinjer
1922/232-1/8 BESTEMMELSE OM VEG
04.08.1922 

RETTIGHETSHAVER:Knr:3029 Gnr:102 Bnr:14
1922/233-1/8BESTEMMELSE OM VEG
20.09.1922 

RETTIGHETSHAVER:Knr:3029 Gnr:102 Bnr:13
1957/5780-2/8 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
28.12.1957 

Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
OVERFØRT FRA: 0230-102/115
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
1964/309-1/8 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
29.01.1964 

RETTIGHETSHAVER:Knr:3029 Gnr:105 Bnr:124
RETTIGHETSHAVER:Knr:3029 Gnr:105 Bnr:125
RETTIGHETSHAVER:Knr:3029 Gnr:105 Bnr:126
Bestemmelse om solidarisk ansvar for fellesledninger

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
1969/1701-1/8 ERKLÆRING/AVTALE
30.04.1969 

Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
1970/6711-1/8BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
23.12.1970 

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 

1982/3910-1/8 ERKLÆRING/AVTALE
14.06.1982 

Bestemmelse om å rive/fjerne bygg når bygningsrådet forlanger det
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2007/972491-1/200ERKLÆRING/AVTALE
27.11.2007 

RETTIGHETSHAVER:ELVIA AS
Org.nr: 980489698
Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspent kabelanlegg som erstatter eksisterende luftkabling (stedsvarig rett)
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2010/268952-1/200ERKLÆRING/AVTALE
15.04.2010 

RETTIGHETSHAVER:ELVIA AS
Org.nr: 980489698
Overenskomst om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av lavspent kabelanlegg og høyspent kabelanlegg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 

Sameiet har lovpålagt panterett (legalpant) til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser. Legalpant har førsteprioritet i eierseksjonene og tinglyses ikke. 

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Videre kan selger tinglyse bruksretter til fremtidige byggetrinn. Selger forbeholder seg retten til å selge sine rettigheter og forpliktelser overfor kjøper til 3. mann. Kopi av grunnbokutskrift og servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av megler. 

Servitutter som ikke skal gjelde den nye eiendommen vil bli forsøkt slettet. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen. 

ENERGIMERKING 

Alle nye boliger skal energimerkes. Energimerking utføres av selger. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest. 

LIGNINGSVERDI 

Ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil i 2020 utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien i 2020 utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. 

Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon, og siste oppdaterte satser. 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Disse er ikke fastsatt da boligene ikke er bygget. Lørenskog kommune fastsetter endelige kommunale avgifter (inkl. eiendomsskatt) og det tas derfor forbehold om dette. Kommunale avgifter vil ligge i felleskostnadene/evt. faktureres direkte hver enkelt eier. 

ORGANISERING 

Sameie/Borettslag Utbyggingen vil ved ferdigstillelse bli organisert som flere eierseksjonssameie(r) og borettslag. Seksjonsnummer, eierbrøk og antall sameier bestemmes i forbindelse med seksjonering. Endelig organisering er under utarbeidelse. 

Hus 1 organiseres som et sameie. Som seksjonseier vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Eneretten til bruk omfatter også tilhørende balkong/takterrasse eller privat uteareal for leiligheter på bakkeplan. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesarealer. 

Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp. 

Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.

For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Parkering 

Det følger ikke med parkeringsplass til leilighetene. Et begrenset antall parkeringsplasser kan kjøpes til fast pris. Se prisliste for hvilke leiligheter som har mulighet til å kjøpe parkeringsplass. Ladepunkt for elbil/ladbar bil leveres som en del av parkeringsplassen. 

Det vil bli etablert felles kjeller- og sokkeletasjer med arealer for tekniske rom, parkeringsplasser, sykkelparkering og boder. Naboeiendommer innenfor reguleringsplanen vil få rettighet til adkomst og påkobling til teknisk infrastruktur (søppelsug, varmesentral, vann og avløp, etc.).

Parkeringsanlegget planlegges organisert som en eller flere anleggseiendom(mer). Kjøperen vil ved en slik organisering bli medlem i et garasjesameie gjennom sin eierandel. Garasjesameie vil ha eget budsjett og vedtekter. 

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre organisering av parkeringsanlegget. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett eller bli organisert som separat næringsseksjon. 

Overskjøting av ideell andel i parkeringskjeller vil kunne finne sted først etter ferdigstillelse av alle boliger som skal ha rettigheter i p-kjeller. Dokumentavgift for ideell andel i parkeringskjeller belastes kjøper. Det er selgers ansvar å gjennomføre overskjøtingen. Parkeringsplass anses som overtatt selv om hjemmel til realandel ikke er overskjøtet. Dette innebærer at utbygger forbeholder seg retten til å foreta pro contra avregning for påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, avgifter og eiendomsskatt. 

Selger forbeholder seg retten til å eie og fritt disponere over alle usolgte parkeringsplasser, samt retten til utforming, plassering og fordeling av parkeringsplassene. 

Parkeringsplassene i parkeringskjelleren er prosjektert med utgangspunkt i anbefalinger gitt av Direktoratet for byggkvalitet. Kjøper gjøres oppmerksom på at både bredden på enkelte parkeringsplasser og manøvreringsareal vil kunne avvike noe fra anbefalinger gitt i andre anvisninger og veiledere. Parkeringsplassene anses som fullt ut funksjonelle for standard bilbredder og -lengde, som definert av Statens Vegvesen. Kjøpere med spesielle behov hva angår parkering oppfordres til å ta dette opp med selger før kjøpstilbud inngis. 

Kommunale parkeringsplasser
I underetasjen etableres det 40 kommunale parkeringsplasser, gjesteplasser for boligene og plasser til næring. Underetasjen vil være allment tilgjengelig og deler adkomsten med det private anlegget, men holdes ellers mest mulig adskilt fra anlegget til beboere. 

Sportsbod 

Det medfølger én sportsbod pr. leilighet. Bodene ligger i tilknytning til parkeringsområdet. Kjøper vil enten få boder som ideell andel i et realsameie eller som tinglyst eksklusiv bruksrett på parkeringseiendommen. 

Øvrige fellesarealer 

Ansvar og samtlige kostnader ved fellesarealet, herunder kostnadene til drift og vedlikehold, fordeles forholdsmessig på de bruksberettigede. 

Det vil bli etablert arealer for sykkelparkering både utomhus, innendørs i første etasje og i parkeringsområdet. 

Utomhusareal
Fellesarealer utomhus overskjøtes med ideell andel til alle sameier/borettslag som skal ha rettigheter. Gjennom utomhussameiet er man pliktig til å vedstå seg og respektere realsameiets rettigheter og plikter. Sameiet vil ha eget budsjett og vedtekter. 

Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel og det vil bli tinglyst rettighet som regulerer dette. 

Kostnadene ved forvaltning av utomhussameie vil bli belastet via boligsameiets felleskostnader. Dokumentavgift for ideell andel av felles utomhusareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen. Det er selgers ansvar å gjennomføre overskjøtingen. Overskjøting av realandel til sameiet fellesareal vil ikke skje før alle boliger som skal ha rettighet er ferdigstilt. Kjøper kan ikke motsette seg overtakelse eller holde tilbake kjøpesum selv om overskjøting ikke er foretatt. Utomhus og fellesareal anses som overtatt selv om hjemmel til realandel ikke er overskjøtet. Dette innebærer at utbygger forbeholder seg retten til å foreta en pro contra-avregning for påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, avgifter og eiendomsskatt. 

Støyskjerm 

I tilknytning til prosjektet etableres det en støyskjerm langs Nordliveien og Garchinggata. Det skal tinglyses en heftelse på prosjektets eiendom om at sameiet er ansvarlig for vedlikehold av støyskjermen på begge sider av skjermen.

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

OBOS Eiendomsforvaltning har utarbeidet budsjett for felleskostnader fordelt pr. seksjon pr. måned. Se eget budsjett og prisliste for mer informasjon. I tillegg til felleskostnader vil det påløpe andre løpende kostnader som for eksempel strømforbruk i den enkelte leilighet, innboforsikring, osv. 

Estimerte felleskostnader 

Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet basert på stipulerte inntekter og kostnader og kan fås ved henvendelse til megler. Dette vil være vedlegg til kontrakt. Budsjettet er utarbeidet av forretningsfører basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som forretningsfører forvalter. 

Felleskostnader dekker bl.a. vaktmester/renhold, kabel-TV/internett, a konto fjernvarme, honorar til styret, forretningsførsel, bygningsforsikring (ikke innbo), fellesstrøm, vedlikeholdsfond og lignende, basert på et foreløpig budsjett utarbeidet av forretningsfører. Det tas forbehold om at endelige kostnader kan avvike fra de stipulerte kostnadene i det foreløpige budsjettet. Kostnader til drift av realsameienes fellesareal og parkeringskjeller belastes i tillegg via sameiets felleskostnader. 

Ved overtakelse vil det bli innkrevd tre ganger månedlig felleskostnad som oppstartkapital til Sameiet i tillegg til et etableringsgebyr pålydende kr. 1.350,- pr. seksjon. 

Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene. Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital på usolgte enheter. 

Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall eierseksjoner, organisering av fellesområder og øvrige opplysninger om prosjektet som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget. 

Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader. Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av styret i boligselskapet.

Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.

Forretningsførsel 

Selger har på vegne av eierseksjonssameiet, inngått bindende forretningsføreravtale vedrørende løpende forvaltning, stifting, utarbeidelse av budsjett og vedtekter med OBOS Eiendomsforvaltning. 

Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte. Her vil nytt styre bli valgt, i tillegg vil det bli en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og ev. husordensregler. Lokalleie i forbindelse med møte og gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres sameiet ved overtakelse. 

Leverandøravtaler:
Selger har på vegne av sameiet og realsameiet anledning til å inngå bindende avtaler med inntil fem års varighet vedrørende avtaler med bl.a. følgende leverandører:
- Forretningsfører (OBOS Eiendomsforvaltning)
- Heisleverandør
- Leverandør av telefonlinje til heiskupeer
- Vaktmesterselskap, vaktselskap og serviceverter.
- Leverandør av TV og internett
- Serviceavtale garasjeport, ventilasjonsanlegg, avfallsug og drift av fellesarealer. 

PRISLISTE 

Det er utarbeidet en separat prisliste som viser bruksareal (BRA)/P-rom i hver leilighet. I tillegg viser prislisten stipulerte omkostninger og felleskostnader. Selger står fritt til å endre priser når som helst for enheter hvor det ikke er inngått budaksept. 

BETALINGSBETINGELSER 

Forskudd tilsvarende 10 % av kjøpesum betales til meglers klientkonto så snart kjøper har mottatt bekreftelse fra megler om at selger har stilt entreprenørgaranti etter bustadoppføringsloven (buofl) § 12 og forskuddsgaranti etter buofl § 47. Dersom kjøper er å regne som profesjonell innkreves 20 % forskudd. Forskudd innbetalt til meglers klientkonto er selgers penger og under selgers råderett fra det tidspunkt selger har stilt garanti etter buofl § 47. Også avkastning av pengene er selgers fra det tidspunkt selger har oppfylt vilkårene for å motta forskudd. Dersom kjøper ikke har signert kjøpekontrakt eller innbetalt forskudd innen 30 dager etter aksept av bud, og dette ikke skyldes forhold på selgers side, er kjøper innforstått med at dette utgjør et vesentlig mislighold av kjøpers kontraktsforpliktelser. Dette vil gi selger rett til å heve avtalen og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning. 

Innbetalingen av 10 % skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. 

OMKOSTNINGER 

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: 

Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi, p.t anslått til 266 NOK ,- pr. kvm BRA (antatt tomteverdi MNOK 211) for leiligheter. Se for øvrig informasjon i prisliste. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- 

Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr. 585,- 

Startkapital til sameiet, 3 * månedlige felleskostnader. Etableringsgebyr kr. 1.350,- 

Dokumentavgift utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til overskjøting. 

En eventuell økning i offentlige tinglysings omkostninger må dekkes av kjøper. Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til sameiets driftskonto. 

Pris for administrasjonsgebyr for TV/bredbånd avhenger av valgt leverandør og vil komme i tillegg til ovennevnte omkostninger. 

Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp, jfr. bustadoppføringslova § 47. 

SLUTTOPPGJØR 

Sluttoppgjør (rest kjøpesum, tilvalg og omkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest 3 virkedager før overtagelse. 

BETALING FOR ENDRINGER OG TILVALG 

Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider som er avtalt direkte mellom kjøper og selger, skjer i forbindelse med sluttoppgjøret. 

KOSTNADER VED AVBESTILLING 

Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtagelse har funnet sted, jf. buofl.§§ 52-54. Ved avbestilling vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap iht. buofl. Kapittel VI. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endringsog tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. 

TRANSPORT AV KONTRAKT / OVERDRAGELSE FØR OVERTAGELSE 

Transport av kontrakt/overdragelse før overtagelse krever selgers samtykke før salgsprosessen igangsettes. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag, og selger kan også stille betingelser for et eventuelt samtykke. Ved utbyggers eventuelle skriftlige samtykke påløper et administrasjonsgebyr på kr 20 000,- inkl. mva. og et transportgebyr til selger på kr 40 000,- inkl. mva, totalt 60 000,-. 

KREDITTVURDERING/HVITVASKINGSLOVEN 

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Selger forbeholder seg retten til å kreve dokumentasjon av kjøpers finansiering. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. 

OVERTAGELSE 

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden mai til og med juli 2024, dog senest den 31.07.2024 som er å regne som en siste bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse for Kjøper (jfr. Bustadoppføringslova).

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet.. Selger vil innkalle til en ferdigbefaring to-fire uker før overtakelse der det vil føres protokoll over eventuelle gjenstående punkter. Hver kjøper vil ved overtagelse få overlevert FDV- dokumentasjon. 

Selger skal innen rimelig tid varsle kjøper dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. 

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen.

OVERTAKELSE 

Overtakelse av felles- og uteareal skjer samtidig med at den enkelte bolig overtas. Det vil gjennomføres en befaring av felles/utomhusarealer med styret for sameiet for å avdekke evt. feil og mangler samt manglende ferdigstillelse. 

Overtakelse av boligen med tilhørende andel fellesareal kan ikke nektes av kjøper selv om fellesareal/utomhusareal ikke er ferdigstilt. Ferdigstillelse av utomhusareal er avhengig av sesong og kan derfor bli ferdigstilt etter overtagelse av boligene. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper opplyses om muligheten til å tilbakeholde nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet av takstmann. Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest. 

Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidene ikke er ferdigstilt ved overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/feltet er ferdig. Inntil samtlige hus/seksjoner i byggetrinnet er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker mv., samt ha stående skilt på den solgte eiendom. Eventuelle skader som dette måtte påføre eiendommen, skal selger snarest utbedre. 

Hvis det på tidspunkt for overtagelse gjenstår utomhusarbeider, har kjøper rett til å holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at gjenstående arbeider ferdigstilles, jf. buofl. § 31. Kjøper aksepterer at tilbakehold gjøres på meglers klientkonto. Partene gir sameiets styre fullmakt til å frigi beløpet til Selger etter at gjenstående arbeider anmerket i protokoll er utbedret. 

ØVRIGE FORBEHOLD 

Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte seksjoner og parkeringsplasser/boder samt retten til å leie ut usolgte seksjoner. 

Selger tar forbehold om at 2 eller flere juridiske enheter kan dele fjernvarmeanlegg og derigjennom ha felles abonnement. 

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn iht. kjøpekontrakten. Ved eventuell endring i eierskap /navneendring fra kjøpers side etter at bindende avtale er inngått, vil det påløpe et administrasjonsgebyr. Eventuell endring krever selgers samtykke. 

Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. 

FORSIKRING 

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring av sameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. 

FERDIGATTEST 

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot brukstillatelse.

MEGLERS VEDERLAG 

Meglers vederlag pr. solgte enhet utgjør kr. 35.000,- inkl. mva. Meglerprovisjon og utlegg betales av Utbygger. 

LOVVERK 

Avtale om kjøp av bolig under oppføring mellom utbygger/selger og forbruker, reguleres av Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. 

GARANTIER 

Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Garantien vil bli stilt straks forbeholdene om realisering faller bort. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47. 

KJØPEKONTRAKTER 

Avtale om kjøp av leilighet forutsettes inngått iht. kjøpstilbud og kjøpekontraktsformular. Kjøpekontrakt signeres i utgangspunktet digitalt i rimelig tid etter aksept av kjøpstilbud. Fysisk kontraktsmøte kan avholdes etter nærmere avtale.

BUDREGLER 

Boligene selges til fast pris. Signert kjøpstilbud leveres til megler sammen med rett kopi av legitimasjon, eller elektronisk gjennom «gi bud» knappen på meglers annonser. Kravet til legitimasjon er oppfylt for budgivere som benytter elektronisk bud med e-signatur, eksempelvis BankID. 

Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til kjøp av flere enn to boligseksjoner i samme sameie.

Finansiering:  
Kjøper er innforstått med at irreversibelt finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. Bustadoppføringslovas §46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank. Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper. 

Lillestrøm, 27.06.2022

Visuals by 3D Estate | Powered by Plyo | Alle visualiseringer er ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.